VOLILNI OBČNI ZBOR DVTG

 

VOLILNI OBČNI ZBOR ČLANOV DRUŠTVA

 

Vabimo vas na volilni Občni zbor članov društva vinogradnikov Trška gora, ki bo v petek, 25. marca 2022 ob 18.00 uri, v jedilnici Kmetijske šole Grm, na Bajnofu.

Dnevni red:

1. Otvoritev občnega zbora in sprejem dnevnega reda

2. Izvolitev organov zbora (delovnega predsedstva,verifikacijske

    komisije,  volilne komisije, overovateljev zapisnika)

3. Obravnava in sprejem poročil o delu društva v letu 2020 in 2021

    (poročilo predsednika UO, blagajnika, predsednice NO)

4. Obravnava in sprejem programa dela za leto 2022

5. Razrešitev organov društva

6. Volitve v organe Društva vinogradnikov Trška gora

7. Razno

8. Podelitev diplom in medalj spomladanskega ocenjena vin.

Po končanem Občnem zboru in podelitvi diplom, bo za člane društva brezplačna malica in organizirana zabava.

 

                                                                       Predsednik UO:

                                                                       Marjan Lisac,l.r.

 

 

 

RAZPIS KANDIDATUR ZA ORGANE DRUŠTVA ZA OBDOBJE                                                   2022-2023

 

Marca 2022 poteče mandat organom društva, zato bo od 12. do 20. marca v teku razpis za kandidiranje  v Upravni odbor, Nadzorni odbor in Disciplinsko komisijo.

Vsi, ki ste člani društva in se želite aktivno vključiti v delo društva kot člani organov društva, lahko svojo kandidaturo za željeno funkcijo vložite na priloženem obrazcu, ki ga skopirate, izpolnite in pošljite po      e-pošti na naslov društva: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.   ali po pošti na naslov: Društvo vinogradnikov Trška gora, Sevno 13, 8000 Novo mesto

Upoštevali bomo vse prijave, ki bodo prispele do vključno 20.3.2022.

Upravni odbor

Upravni odbor je izvršilni organ občnega zbora, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema občnima zboroma po programu in sklepih, sprejetih na občnem zboru. Upravni odbor društva šteje 11 članov. Na prvi seji, ki mora biti v 8 dneh po izvolitvi, se UO konstituira (izvoli predsednika, namestnika predsednika, tajnika in blagajnika društva).

UO je za svoje delo odgovoren zboru članov. Mandat članov upravnega odbora je 2 leti.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor nadzira zakonitost in smotrnost materialnega in finančnega poslovanja društva. Najmanj enkrat letno pregleda poslovanje in predlaga zboru ukrepe za odpravo morebitnih pomanjkljivosti ter izboljšanje poslovanja in delovanja društva.

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani upravnega odbora. Lahko sodeluje na sejah upravnega odbora, ne morejo pa odločati. Mandatna doba članov nadzornega odbora je 2 leti.

Disciplinska komisija

Člane disciplinske komisije voli občni zbor za dobo 2 let. Sestavljajo jo trije člani. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Komisija se sestaja po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva.

Volitve kandidatov v organe društva bodo 25. marca 2022 na občnem zboru.

                                                                                                         

                                                                                                                                                  Predsednik UO DVTG:      

                                                    Marjan Lisac,l.r.

                                                                          

Prijava kandidature za organe društva za obdobje 2022 – 2024

Ime, priimek:            .................................................

Naslov:                            ................................................

Pošta:                     ................................................

Telefon/mobitel:        ................................................

Elektronski naslov:     ................................................

Izjavljam, da nepreklicno kandidiram za naslednjo funkcijo (vstavi X v kvadratek ob željeni funkciji:

Predsednik Upravnega odbora (UO):         __

Namestnik predsednika:                        __

Blagajnik:                                             __     

Tajnik:                                                 __

Član UO:                                              __

- Člani UO na prvi seji potrdijo oz. izmed sebe izvolijo predsednika.

Član Nadzornega odbora (NO):                 __

Član Disciplinske komisije (DK):                __

         - Člani NO in DK izmed sebe izvolijo predsednika.

Datum: .............................

Podpis: ..........................

 

 

KONTAKT

Društvo vinogradnikov Trška Gora

Sevno 13

8000 Novo mesto

Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.